تجربه چندین ساله گروه رایمون سازه


طراحی سازه بتنی

طراحی برج های الماس

کارفرما: شرکت پگاه نقش جهان
20 هزار متر مربع
سیستم قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر

طراحی سازه بهارستان

6 سقف
4 هزار متر مربع
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه های پروژه
دانلود نقشه‌های سازه

طراحی سازه خیابان خرم

3 بلوک 6 سقف
4600 متر مربع
قاب خمشی متوسط + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
پروژه سازه بتنی با قاب خمشی متوسط

پروژه 28 هزار متری تأمین اجتماعی

کارفرما: سازمان تأمین اجتماعی
28000 مترمربع
جزئیات بیشتر
پروژه سازه بتنی 9 طبقه با دیوار برشی

پروژه قدیری

کارفرما: آقای قدیری
9720 مترمربع
قاب خمشی بتنی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه سازه بتنی مدرسه دو طبقه

پروژه مدرسه کاشان

کارفرما: سازمان نوسازی مدارس
3200 مترمربع
قاب خمشی + دیوار برشی بتنی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه بتنی مدرسه 3 طبقه

پروژه مدرسه تبریز

کارفرما: سازمان نوسازی مدارس
3650 متر مربع
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه سازه بتنی با دیوار برشی و دیوار حائل

پروژه وفایی

کارفرما: آقای وفایی
7000 مترمربع
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه بتنی با دیوار برشی

پروژه عابدینی

کارفرما: آقای عابدینی
2000 مترمربع
سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه اسکلت بتنی 5 طبقه

پروژه امین الرعایایی

کارفرما: آقای امین الرعایایی
1700 مترمربع
قاب خمشی+دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه سازه بتنی 5 طبقه

پروژه آشتیان

کارفرما: آقای آشتیان
725 مترمربع
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه اجرایی سازه بتنی 7 طبقه

پروژه بدیعی

کارفرما: آقای بدیعی
2650 مترمربع
قاب خمشی متوسط + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه اسکلت بتنی 7 طبقه

پروژه باطنی

کارفرما: آقای باطنی
1300 مترمربع زیربنا
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه بتنی 5 طبقه

پروژه بنکدار

کارفرما: آقای بنکدار
1200 مترمربع زیربنا
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه اجرایی اسکلت بتنی با دیوار برشی

پروژه قاسمی

کارفرما: آقای قاسمی
750 مترمربع زیربنا
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه اسکلت بتنی دانلود

پروژه امینی

کارفرما: آقای امینی
1000 مترمربع زیربنا
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه اجرایی سازه بتنی با دیوار برشی

پروژه جمشیدی

کارفرما: آقای جمشیدی
1250 مترمربع زیربنا
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
سازه بتنی 6 طبقه

پروژه کمترین

کارفرما: آقای کمترین
1200 مترمربع زیربنا
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه بتن آرمه

پروژه کاشان

کارفرما: از شهر کاشان
2500 مترمربع زیربنا
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه سازه بتن آرمه

پروژه خان احمدی

کارفرما: آقای خان احمدی
720 مترمربع زیربنا
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه 7 طبقه با دیوار برشی

پروژه کیان نژاد

کارفرما: آقای کیان نژاد
1200 مترمربع زیربنا
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه مدرسه 2 طبقه

پروژه مدرسه قهریزجان

کارفرما: اداره نوسازی مدارس اصفهان
870 مترمربع زیربنا
قاب خمشی
جزئیات بیشتر
نقشه اجرایی ساختمان بتنی

پروژه ماکیانی

کارفرما: آقای ماکیانی
1030 مترمربع زیربنا
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه ساختمان بتنی 6 طبقه

پروژه مردانی

کارفرما: آقای مردانی
1000 مترمربع
قاب خمشی و دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه های اجرایی ساختمان بتنی

پروژه مؤذنی

کارفرما: آقای مؤذنی
2000 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه بتنی 6 سقف

پروژه فروزنده

کارفرما: آقای فروزنده
1000 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه ساختمان بتنی

پروژه ندیمی

کارفرما: آقای ندیمی
1230 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیواربرشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه های سازه ای ساختمان بتنی

پروژه نجارزاده

کارفرما: خانم نجارزاده
1605 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه ی ساختمان بتنی 6 طبقه

پروژه نجارزاده-2

کارفرما: آقای نجارزاده
1400 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیواربرشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه بتن آرمه با دیوار برشی

پروژه نجارزادگان

کارفرما: آقای نجارزادگان
1650 مترمربع زیربنا
قاب خمشی+دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه بتنی

پروژه صفوری

کارفرما: آقای صفوری
1000 مترمربع زیربنا
قاب خمشی+دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه سازه ساختمان بتنی

پروژه سجادی

کارفرما: آقای سجادی
1000 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه ی ساختمان 5 طبقه بتنی

پروژه صالحی

کارفرما: آقای صالحی
900 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه ساختمان بتنی با دیوار برشی

پروژه شمسایی

کارفرما: آقای شمسایی
900 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه بتنی 6 طبقه با دیوار برشی

پروژه سلیمانی

کارفرما: آقای سلیمانی
2000 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه های سازه بتنی با دیوار برشی

پروژه تقی پور

کارفرما: آقای تقی پور
1000 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه سازه ای ساختمان بتنی

پروژه تقوایی

کارفرما: آقای تقوایی
1600 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه اسکلت بتنی با دیوار برشی

پروژه وفایی 2

کارفرما: آقای وفایی
2200 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه ویلا

پروژه ویلا کوشک

کارفرما: آقای اسماعیلی فر
1500 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه سازه و معماری ویلا

پروژه ویلا شانه ساز

کارفرما: آقای شانه ساز
1000 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
طراحی نقشه سازه بتنی با دیوار برشی

پروژه قائلی

کارفرما: آقای قائلی
980 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه پروژه بتنی

پروژه هاشمی

کارفرما: آقای هاشمی
1000 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه های سازه ای ساختمان بتنی

پروژه کاسیان

کارفرما: خانم کاسیان
1200 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه pdf سازه بتنی

پروژه موسوی

کارفرما: آقای موسوی
1300 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سازه بتنی 6 طبقه pdf

پروژه پاکدل

کارفرما: آقای پاکدل
750 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر
نقشه اجرایی اسکلت بتنی با دیوار برشی

پروژه رئیسی

کارفرما: آقای رئیسی
1000 مترمربع زیربنا
قاب خمشی + دیوار برشی
جزئیات بیشتر

طراحی سازه فولادی

طراحی سوله کشتارگاه خمینی شهر

طراحی کشتارگاه خمینی شهر

شهرداری خمینی شهر
8500 متر مربع
جزئیات بیشتر
طراحی سوله سنگ‌بری

طراحی سوله کارخانه سنگ بری

سوله سه دهانه
7300 متر سالن + 700 متر اداری
جزئیات بیشتر
نقشه های پروژه
دانلود نقشه‌های سازه
دانلود نقشه شاپ سوله

سوله کارخانه فرجاد

کارفرما: آقای پورحسینی
6200 متر سالن + 1100 متر اداری
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه سوله دو دهانه

طراحی سوله نجف پور

کارفرما: آقای نجف پور
6200 متر مربع سالن
جزئیات بیشتر
دانلود نقشه pdf سوله سه دهانه

طراحی سوله سنگ جعفرپور

کارفرما: آقای جعفرپور
1750 متر مربع سالن
جزئیات بیشتر
نقشه های پروژه
دانلود نقشه‌های سازه
دانلود نقشه سوله دو دهانه با جرثقیل

پروژه سوله اشترجان

1500 متر مربع سالن
ارتفاع تاج: 13 متر
جزئیات بیشتر

طراحی سازه نگهبان

دانلود نقشه سازه نگهبان خرپایی

سازه نگهبان پروژه عابدینی

کارفرما: آقای عابدینی
عمق گود 3.5 متر
سیستم خرپایی
جزئیات بیشتر
نقشه های پروژه
دانلود نقشه‌های سازه