جداساز لرزه ای بر مبنای لغزش

جداساز لرزه ای چیست؟